Wtorek 29 września 2020

Pomoc finansowa na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

9 / 10 / 2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON. Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Oddział PFRON weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmuje decyzje o przyznaniu dofinansowania.  Decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A ma charakter warunkowy (udzielana jest w postaci promesy i obowiązuje przez okres do 6 miesięcy).

W tym terminie wnioskodawca powinien:

  • złożyć wniosek do BGK o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków,
  • poinformować Oddział PFRON o sposobie rozpatrzenia wniosku złożonego do BGK oraz przedstawić kopię decyzji BGK wydanej w tym zakresie,
  • przekazać do PFRON kopię umowy zawartej z BGK w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.

Po spełnieniu wszystkich ww. warunków możliwe będzie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III obszar A.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: programy(malpka)pfron.org.pl

Oraz na stronach internetowych PFRON i BGK: