Wtorek 24 listopada 2020

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2019 - 2020

19 / 05 / 2020

 

nagłówek.png (2020-05-26 13:54:05)

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2019 - 2020


INFORMUJEMY O NABORZE

DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2019 – 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020,  ogłasza nabór  osób chętnych do skorzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. 


KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • Osoby będące członkami rodziny
 • Opiekunowie prawni.

 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

 

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00
 • Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

WAŻNE

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Osobiście lub telefonicznie w Sekcji ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35 w godzinach pracy Ośrodka w pok. 105 na podstawie karty zgłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numer telefonu
  tel. 32 2455104 w. 40

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

 

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

- Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020: pobierz

- Formularz doświadczenie w udziale bezpośredniej pomocy: pobierz

- Informacja RODO: pobierz

 

DOKUMENTY PRZEZNACZONE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STANOWISKO ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

- Oświadczenie zleceniobiorcy 2020: pobierz

- Informacje o numerze konta: pobierz: pobierz

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: pobierz

 

DOKUMENTY PRZEZNACZONE DLA UCZESTNIKÓW:

- Karta zgłoszenia do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej: pobierz

- Oświadczenie uczestnika o braku pokrewieństwa: pobierz

- Zgoda na przetwarzanie danych uczestnika: pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:

Załącznik nr 1 - Karta rozliczenia usług: pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika - udział w innych programach - pobierz

Załącznik nr 3 - Ewidencja biletów komunikacji publicznej: pobierz

 

 


 

OGŁOSZENIE

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 mający na celu zapewnienie usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

W ramach programu Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 • Warunki pracy: umowa zlecenie – koszt jednej godziny zegarowej świadczenia usługi nie może przekroczyć 30 zł (brutto/brutto)
 • Wymagania:
 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej;
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Główne obowiązki:
  1. Wsparcie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności.
  2. Wsparcie osoby niepełnosprawnej w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  3. Dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.
  4. Dążenie do umożliwienia prowadzenia osobie niepełnosprawnej bardziej aktywnego i samodzielnego życia.
  5. Pomoc w korzystaniu osobie niepełnosprawnej z dóbr kultury (tj. muzeum, kino, teatr, galerie sztuki, wystawy itp.).
  6. Pomoc osobie niepełnosprawnej w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.
  7. Pomoc osobie niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych.
  8. Pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach (z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji).
  9. Pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne.
  10. Pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdachw wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/ społeczne/sportowe itp.
  11. Prowadzenie dokumentacji – świadczone wsparcie musi być dokumentowane odrębnie dla każdej osoby niepełnosprawnej.
 • Czas trwania usług asystenta:

-  usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz.
7.00-22.00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;

-  limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

-  w czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone w tych samych godzinach usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Program obejmuje działania asystenta do dnia 31.12.2020r.

 • Wymagane dokumenty:
 1. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe;
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających, co najmniej roczne doświadczeniew udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 3. złożenie klauzuli RODO – Klauzula informacyjna RODO – rekrutacja
 • Miejsce składania dokumentów:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35,

41-600 Świętochłowice, pok. 304 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat(malpka)ops-sw.pl do dnia 8.06.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać: tel. 32 2455104 w. 40

 • Pliki do pobrania:
 1. Kwestionariusz osobowy: pobierz
 2. Informacja RODO: pobierz

Zobacz także:

Świetlica środowiskowa „PROMYK”
Świetlica środowiskowa „PROMYK”  (07.07.2020)
Od 01.05.2019 r. do nadal świetlica środowiskowa „PROMYK” prowadzona jest ...
zobacz więcej