Sobota 06 marca 2021
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach został powołany do życia Uchwałą Nr X/53/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 1 marca 1990 r. i w sierpniu tego roku rozpoczął swoją działalność. Z końcem 1990 r. zatrudniał 36 pracowników, w tym 11 pracowników socjalnych. Aktualnie Ośrodek zatrudnia 140 pracowników.

Struktura organizacyjna Ośrodka przedstawia się następująco:

 

schemat-organizacyjny_ops


Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się działalność Ośrodka Pomocy Społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, pozostałe akty okołopomocowe to:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne,
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
 • uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej jest dostosowana do bieżących potrzeb wynikających z realizowanych przez jednostkę zadań. W roku 2015 kształtowała się następująco:

Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Dział Pomocy Środowiskowej,
 • Dział Pomocy Dziecku i Rodziny, w tym Ośrodek Wsparcia Rodziny „Tęcza”
 • Dział Świadczeń Rodzinnych,
 • Dział Świadczeń,
 • Dział Dodatków Mieszkaniowych,
 • Dział Organizacyjno – Prawny,
 • Dział Finansowo – Księgowy,
 • Sekcja Organizowania Społeczności Lokalnej,
 • Samodzielna Sekcja ds. Niepełnosprawności,
 • Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych i Realizacji Projektów
 • Dzienny Dom „Senior+”
 • Świetlica Środowiskowa „Promyk”