Sobota 16 stycznia 2021

Od czego zależy przyznanie dodatku

12 / 04 / 2011

1. Średni dochód na miesiąc

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Uwaga! Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne faktycznie wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Ważne! Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21  września 2018 r. (na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r.  3399 zł.

Na podstawie art. 3 ust 3 oraz art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dn. 21.06.2001 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2133) do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu w szczególności zalicza się:

 • wynagrodzenie za pracę (pensja, pobory)
 • wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, umowy –zlecenia, umowy agencyjnej,
 • jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, nagrody roczne,
 • renty i emerytury ZUS i KRUS, ekwiwalent za węgiel i energię elektryczną, renty wyrównawcze,
 • renty socjalne i rodzinne,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa,
 • zasiłki dla rodzin zastępczych,
 • zasiłki na kontynuację nauki z OPS,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego: z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • zasiłki: wychowawcze, macierzyńskie, chorobowe, rehabilitacyjne,
 • zasiłki pogrzebowe,
 • dodatki szkoleniowe i kombatanckie,
 • stypendia, diety, żołd,
 • alimenty,
 • dla dzieci nie zamieszkujących z rodzicami średnie łączne dochody rodziców przypadające na członka ich gospodarstwa domowego,
 • pomoc pieniężna i materialna (określona w złotych) od rodziców (znajomych),
 • dochód z pracy dorywczej i zbiórki surowców wtórnych,
 • wczasy pod gruszą itp.

· uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Ważne!

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529).

Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez liczbę osób w gospodarstwie domowym i przez 3 (liczba miesięcy). O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • najniższa emerytura (od 01.03.2020 r. : 1200,00 zł),
 • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) - dla osoby mieszkającej samotnie (aktualnie: 2100,00 zł);
 • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) - dla rodziny, w któ­rej są co naj­mniej dwie osoby (aktualnie: 1500,00 zł)
 • nie przyznaje się dodatku, jeśli wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (aktualnie: 24,00 zł)

 

2. Powierzchnia zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak:

 • pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym.

Nie wlicza się:

 • balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30%
  albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
LICZBA OSÓB POWIERZCHNIA NORMATYWA POW. NOR. + 30%
1. 35,00 m² 45,50 m²
2. 40,00 m² 52,00 m²
3. 45,00 m² 58,50 m²
4. 55,00 m² 71,50 m²
5. 65,00 m² 84,50 m²
6. 70,00 m² 91,00 m²
7. 75,00 m² 97,50 m²
8. 80,00 m² 104,00 m²
9. 85,00 m² 110,50 m²
10. 90,00 m² 117,00 m²
11. 95,00 m² 123,50 m²
12. 100,00 m² 130,00 m²

 

W przypadku, gdy łączna powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu – do powierzchni normatywnej dolicza się 50%.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

3. Dodatkowe warunki

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m².

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wyma­ga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m².

4. Wywiad środowiskowy

Organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

 • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe,
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

 • ruchomości i nieruchomości,
 • zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dokumenty do pobrania: tutaj

Zobacz także:

Komu przysługuje dodatek
Komu przysługuje dodatek (12.04.2011)
Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, ...
zobacz więcej
Wysokość dodatku mieszkaniowego
Wysokość dodatku mieszkaniowego (12.04.2011)
Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gosp...
zobacz więcej