Środa 22 stycznia 2020

Od czego zależy przyznanie dodatku

12 / 04 / 2011

1. Średni dochód na miesiąc

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Uwaga! Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne faktycznie wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Ważne! Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21  września 2018 r. (na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r.  3399 zł.

Na podstawie art. 3 ust 3 oraz art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dn. 21.06.2001 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2133) do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu w szczególności zalicza się:

 • wynagrodzenie za pracę (pensja, pobory)
 • wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, umowy –zlecenia, umowy agencyjnej,
 • jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, nagrody roczne,
 • renty i emerytury ZUS i KRUS, ekwiwalent za węgiel i energię elektryczną, renty wyrównawcze,
 • renty socjalne i rodzinne,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa,
 • zasiłki dla rodzin zastępczych,
 • zasiłki na kontynuację nauki z OPS,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego: z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • zasiłki: wychowawcze, macierzyńskie, chorobowe, rehabilitacyjne,
 • zasiłki pogrzebowe,
 • dodatki szkoleniowe i kombatanckie,
 • stypendia, diety, żołd,
 • alimenty,
 • dla dzieci nie zamieszkujących z rodzicami średnie łączne dochody rodziców przypadające na członka ich gospodarstwa domowego,
 • pomoc pieniężna i materialna (określona w złotych) od rodziców (znajomych),
 • dochód z pracy dorywczej i zbiórki surowców wtórnych,
 • wczasy pod gruszą itp.

· uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Ważne!

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529).

Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez liczbę osób w gospodarstwie domowym i przez 3 (liczba miesięcy). O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • najniższa emerytura (od 01.03.2019 r. : 1100,00 zł),
 • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) - dla osoby mieszkającej samotnie (aktualnie: 1925,00 zł);
 • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) - dla rodziny, w któ­rej są co naj­mniej dwie osoby (aktualnie: 1375,00 zł)
 • nie przyznaje się dodatku, jeśli wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (aktualnie: 22,00 zł)

 

2. Powierzchnia zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak:

 • pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym.

Nie wlicza się:

 • balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30%
  albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
LICZBA OSÓB POWIERZCHNIA NORMATYWA POW. NOR. + 30%
1. 35,00 m² 45,50 m²
2. 40,00 m² 52,00 m²
3. 45,00 m² 58,50 m²
4. 55,00 m² 71,50 m²
5. 65,00 m² 84,50 m²
6. 70,00 m² 91,00 m²
7. 75,00 m² 97,50 m²
8. 80,00 m² 104,00 m²
9. 85,00 m² 110,50 m²
10. 90,00 m² 117,00 m²
11. 95,00 m² 123,50 m²
12. 100,00 m² 130,00 m²

 

W przypadku, gdy łączna powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu – do powierzchni normatywnej dolicza się 50%.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

3. Dodatkowe warunki

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m².

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wyma­ga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m².

4. Wywiad środowiskowy

Organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

 • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe,
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

 • ruchomości i nieruchomości,
 • zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dokumenty do pobrania: tutaj

Zobacz także:

Komu przysługuje dodatek
Komu przysługuje dodatek (12.04.2011)
Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, ...
zobacz więcej
Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy
Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy (12.04.2011)
Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świ...
zobacz więcej