Sobota 16 stycznia 2021

Wysokość dodatku mieszkaniowego

12 / 04 / 2011

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

Obliczenia

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, o których mowa powyżej.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki, przypadające na tę część lokalu lub domu. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

Ważne! Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (aktualnie 22,00 zł).

Co to jest tzw. ryczałt?

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej tzw. ryczałt, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu,
 • brak c.c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

Jak jest wypłacany dodatek?

 • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 • Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.
 • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio.
 • Ryczałt na opał wypłacany jest osobie starającej się o dodatek lub dołączany jest do kwoty dla administratora domu.

 

Co powoduje wstrzymanie dodatku?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco „swojej” części czynszu za lokal (2 pełne miesiące), to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości powstałej w tym okresie. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty – konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 • Załącznik do wniosku – wyliczenie wydatków i opłat za mieszkanie (wypełniony przez zarządcę budynku).
 • Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 • umowa najmu/podnajmu,
 • akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym,
 • dokument potwierdzający inny tytuł prawny,
 • wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego
 • ostatni rachunek za energię elektryczną (w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, gazu przewodowego)
 • zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.XI.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.XI.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia),
 • w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat.

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:

Osoby pracujące na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

 • zaświadczenie o dochodach wystawione przez zakład pracy,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe oraz kserokopia ksiąg rachunkowych za właściwe miesiące,
 • aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:

 • kserokopia decyzji o wysokości podatku za dany rok,
 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o uzyskanych dochodach za właściwe miesiące,

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy.

Osoby bezrobotne:

 • zaświadczenie o rejestracji i wysokości świadczeń wypłacanych przez PUP (z uwzględnieniem składki zdrowotnej).

Osoby uczące się:

 • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych,
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni.

Emeryci/renciści:

 • dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa

lub

 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki.

Osoby otrzymujące alimenty (dotyczy osób, które nie otrzymują zaliczki alimentacyjnej):

 • wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny
  lub
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.
Dokumenty do pobrania: tutaj

Zobacz także:

Od czego zależy przyznanie dodatku
Od czego zależy przyznanie dodatku (12.04.2011)
Średni dochód na miesiąc - Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, doda...
zobacz więcej
Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy
Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy (12.04.2011)
Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świ...
zobacz więcej