Piątek 22 stycznia 2021

Działania Profilaktyczne

8 / 06 / 2011

 

Świetlica Środowiskowa "PROMYK"

Zespół Interdyscyplinarny

Z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej, w 2009r powołano Zespół Interdyscyplinarny, mające na celu zintegrowanie działań służb i instytucji oraz stowarzyszeń na rzecz dzieci i rodzin. W ramach tego Zespołu w każdej dzielnicy miasta działają Grupy Robocze. Adresatami działań Grup są w szczególności rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania p...

PAL

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy „KOMPAS” - kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Świętochłowicach, który jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na skutek skierowania przez starostę.