Sobota 16 stycznia 2021

Ruszają Świadczenie "Dobry Start" - Sprawdź szczegóły!

Świadczenie Dobry Start.jpg (2020-06-29 10:03:56)

Zespół Interdyscyplinarny

10 / 11 / 2011

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) nałożyła na gminę obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez tworzenie zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie zaś z art. 9a ust. 15, Rada Miasta zobligowana została, do określenia w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

W związku powyższym podjęta została Uchwała nr VI/63/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011 określająca tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz warunki jego funkcjonowania. Następnie Prezydent Miasta podpisał Porozumienie z wszystkimi instytucjami, które będą ze sobą współpracować w ramach Zespołu oraz wydał Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Zespół Kuratorów Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie, Prokuratura Rejonowa w Chorzowie, Gimnazja nr 4 oraz nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 17, Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy „Przystań”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Zespół Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Zespół spotyka się raz na kwartał w każdą przedostatnią środę miesiąca. Wszystkich członków Zespołu obowiązuje zasada tajności przekazywanych na posiedzeniach informacji.

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego działają grupy robocze. Spotkania grup roboczych odbywają się przy ulicy Wallisa 4.

 

Adresy stron internetowych:
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Portal wiedzy o problemie krzywdzenia dziecka

parasol

Ulotka_stopprzemocy.pdf / rozmiar: 1.76 Mb
Ulotka_stopprzemocy.pdf / rozmiar: 1.76 Mb
Karta informacyjna.pdf / rozmiar: 373.42 kb
Niebieska karta.pdf / rozmiar: 127.05 kb

Zobacz także:

PAL (11.07.2011)
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej re...
zobacz więcej
Prace społecznie użyteczne (11.07.2011)
Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez bezrobotnych be...
zobacz więcej