Sobota 16 stycznia 2021

Petycje

28 / 05 / 2020

 

Data złożenia Petycje: Odpowiedź
26.05.2020 r.

Petycja

Prezentacja

odpowiedź ws: OP/0603/3265/2020

 

 

Co chcę załatwić?

Złożyć petycję w przedmiocie żądania (w szczególności) zmiany przepisów prawa bądź podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działaniaw sprawie, która dotyczy Cię bezpośrednio lub w sprawie życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Kogo dotyczy?

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego (za jej zgodą).

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

 

Co przygotować?

W przypadku petycji składanej w interesie podmiotu trzeciego przugotuj jego zgodę, którą załączysz do petycji.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Przy sładaniu petycji nie obowiązuje żaden formularz.

Przedmiot petycji wskaż samodzielnie w piśmie złożonym osobiście bądź przekazanym pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Jak wypełnić dokumenty?

W treści petycji wskaż:

 • oznaczenie wnoszącego petycję; jeżeli jest to grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie (imię, nazwisko [nazwę] i adres) każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, do której przesłana będzie wszelka korespondencja;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • przedmiot petycji

Pamiętaj, że petycja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, jeśli nie zawiera danych w zakresie oznaczenia wnoszącego petycję.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petyycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznejmoże być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego musi zawierać także imię i nazwisko (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz adres do korespondencjilub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

W petycji możesz zaeszrć zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję (lub urzędu go obsługującego) Twoich danych osobowych lub danych podmiotu trzeciego, w interesie którego składasz petycję.

 

Ile muszę zapłacić?

Z tytułu przyjęcia i rozpatrzenia petycji nie ponosisz żadnych kosztów.

 

Kiedy złożyć dokumenty?

W dowolnym, dogodnym dla Ciebie terminie.

 

Gdzie załatwię sprawę?

Petycję możesz wysłać:

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ops(malpka)ops-sw.pl,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawdczą ePUAP,
 • poczta tradycyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

Znajdziesz nas pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach,

ul. Katowicka 35,

41-600 Świętochłowice

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Dodatkowe informacje możesz uzyckać telefonicznie pod nr tel. 322-455-104 lub 322-454-860

 

Co zrobi Urząd?

O tym czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Sprawdzimy, czy petycja została złożona do odpowiedniego urzędu - jeśli nie, odeślemy ją bez zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do właściwego urzęd, zawiadamając Cię o tym.

Jeśli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzebniu przez różne podmioty, rozpatrzymy ją w zakresie należącym do naszej właściwości oraz przekażemy ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając Cię o tym.

Jeżeli okazę się, że jesteśy właściwi do rozpatrzenia petycji,  zamieścimy na swojej stronie internetowej jej skan, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody - imię i niazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesiektórego petycja jest składana.

Informacja na stronie internetowej będzie na bieżąco aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczegulności dotyczącezasięgania opini, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Jeśli petycja nie spełni wymogów ustawowych, w terminie 30 dni wezwiemy do uzupełnienia jej braków, wyznaczając  14-dniowy termin. Brak uzupełnienia petycji w terminie skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpoznania.

Jeżeli złożyłeś petycję w sprawie, która była przrdmiotem petycji już przez nas rozpatrzonrej i nie wskażesz w niej noeych faktów lub nieznanych nam wcześniej dowodów, mamy  możliwość pozostawienia Twojej petycji bez rozpoznania. Niezwłocznie Cię o tym poinformujemy oraz wskażemy poprzedni sposób załatwienia petycji.

 

Jaki jest czas reakcji?

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

W przypadku wystąpienia okoliczności od nas niezależnych, które uniemożliwiają rozpatrzenie petycji w wyznaczonym terminie, ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy licząc od upływu pierwotnego terminu.

Jeżeli będziemy właściwym do rozpatrzeniq patycji, niezwłocznie, nie póżniej jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, prześlemy ją do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia,zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Po rozpatrzeniu petycji zawiadomimy Cię o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej wysłanym pocztą tradycyjną albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stostowne informacje podamy także nastronie internetowej podczas bieżącej aktualizacji zamieszczonego tam skanu petycji.

O sposobie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dowiesz się tylko z ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu. Nie wyślemy wtedy zawiadomienia pocztątradycyjną.

 

Jak się odwołać?

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skarki.

 

Informacje dodatkowe

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrzenie petycji (petycja wielokrotna).

W przypadku o którym mowa powyżej, zostanie ogłoszony okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

W tym przypadku nie zostaniesz zawiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną o sposobie załatwienia petycji. Zawiadomienie zostanie ogłoszone jedynie na stronie internetowej Urzędu.

Administratorem danych przekazanym przez Ciebie w treści petycji jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rejestracji, analizy, i załatwienia wpływających petycji.  Posiadasz prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych,  prowo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna

 • art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz 870),
 • ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2069, z późn.
  zm.) - w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o petycjach.

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

 

 

Zobacz także:

RODO
RODO (13.06.2018)
IODO
zobacz więcej
Pomoc materialna dla uczniów
Pomoc materialna dla uczniów (12.08.2016)
Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium...
zobacz więcej