Środa 19 czerwca 2019

Pomoc w usamodzielnieniu

12 / 04 / 2011

usamodzielnianie

Osoba usamodzielniona z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest to osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Osobą usamodzielnianą z ustawy o pomocy społecznej jest to osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (jeżeli jest zdolna do samodzielnej egzystencji), dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do domu przebywała co najmniej rok w wymienionych w tym punkcie instytucjach) oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

 

Przysługująca pomoc pieniężna:

  1. Pomoc na usamodzielnienie.
  2. Pomoc pieniężna na kontynuację nauki.
  3. Pomoc na zagospodarowanie.

 

Powyższa pomoc przysługuje, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. Umieszczenie w powyżej wymienionych instytucjach nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.
  2. Wymagany jest, co najmniej roczny pobyt w powyższych instytucjach z tym, że pobyty w różnych instytucjach się sumuje, zaś w przypadku wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych minimalny pobyt to 3 lata.
  3. Osoba ma wyznaczonego opiekuna usamodzielnienia, spisany Indywidualny Program Usamodzielnienia, który następnie realizuje.
  4. Dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 1 200 zł w przypadku osób usamodzielnionych z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej lub 200% kryterium ustawowego w przypadku osób usamodzielnionych z pomocy społecznej.

 

Ponadto, aby uzyskać pomoc na kontynuację nauki należy regularnie kontynuować naukęrealizować Indywidualny Program Usamodzielnienia w tym uzyskiwać co najmniej 50% frekwencji szkolnej. Pomoc tę przyznaje się na czas nauki nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielniona 25 lat.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale.