Sobota 08 sierpnia 2020

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2019 rok.

12 / 03 / 2019

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

1. Realizatorem programu dla mieszkańców powiatu Świętochłowice jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.
2. Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” będą rozpatrywane zgodnie z warunkami w zakresie -form wsparcia, wysokości dofinansowania i adresata programu - określonymi w wytycznych i aktualnych dokumentach programowych ogłoszonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.:
a)    treść programu „Aktywny samorząd”

b)    „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku”.

oraz przyjętych przez Realizatora „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 06/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia 12 marca 2019r.

3. Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ustala się w następujący sposób:

a)    dla Modułu I – od 15.03.2019r. do 31.08.2019r.

b)    dla Modułu II

– od 15.03.2019r. do 30.03.2019r. (dla wniosków dotyczących roku
akademickiego 2018/2019)

do 10.10.2019r. (dla wniosków dotyczących roku
akademickiego 2019/2020).

4. Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać w siedzibie Samodzielnej Sekcji ds. Niepełnosprawności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Wallisa 4, bądź za pośrednictwem poczty.

5. Wnioski o dofinansowanie oraz załączniki do wniosków składa się na obowiązujących drukach przyjętych i zatwierdzonych przez Realizatora programu (druki dostępne w siedzibie Sekcji i na stronie internetowej www.ops-sw.pl).

Treść programu.pdf / rozmiar: 362.72 kb
Zarządzenie Dyrektora OPS.pdf / rozmiar: 265.60 kb

Wnioski i załączniki ogólne do pobrania:

1. Osoby niepełnosprawne dorosłe posiadające pełną zdolność do czynności prawnych składają wniosek (1_wniosek ON pełnoletnia)

2. W przypadku osób niepełnosprawnych, które są niepełnoletnie lub pełnoletnie ale nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, wniosek składa jeden z rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem lub opiekun prawny na druku (2_wniosek ON podopieczny).

1_wniosek ON pelnoletnia.pdf / rozmiar: 609.06 kb
2_wniosek ON podopieczny.pdf / rozmiar: 597.75 kb

Zobacz także:

INFORMATOR
INFORMATOR (14.07.2011)
INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
zobacz więcej