Wtorek 21 sierpnia 2018

Domy Pomocy Społecznej

12 / 04 / 2011

Zasady kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej

 

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej „Osobie wymagającej całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej”

 

Do domu kieruje się na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

 

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej wymagane jest postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

 

Odpłatność za pobyt w DPS

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w pkt 1 i 2.

 

Wyjaśniamy, że kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi aktualnie 514 zł
(514 zł x 300% = 1542 zł), natomiast kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi obecnie 634 zł (634 zł x 300% = 1902 zł).

 

Na podstawie art. 103 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej.

 

W przypadku niewywiązywania się osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z późn. zm.),

 

 

Na terenie Miasta Świętochłowice funkcjonują dwa domy pomocy społecznej tj.:

1.Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” dla Osób w Podeszłym Wieku

41-605 Świętochłowice, ul. Imieli 12

tel. (032) 771-04-50

e-mail: zlotajesien@mdps.eu

 

2. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia im. Św. Karola Boromeusza

41-600 Świętochłowice, ul. Ks. Bpa Kubiny 11

tel. (032) 245-27-35

e-mail: biuro@dps-sw.pl

www.dps-sw.pl

Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

 

Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 63 osób w podeszłym wieku. Wpis do Rejestru Wojewody uzyskał w dniu 19.09 2002 roku.

 

I. Miejski Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi:

1) w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

a) miejsce zamieszkania

b) wyżywienie

c) odzież i obuwie

d) utrzymanie czystości

2) w zakresie potrzeb opiekuńczych polegające na:

a) udzieleniu pomocy w podstawowych czynności życiowych

b) pielęgnacji

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

 

3) w zakresie potrzeb wspomagających polegających między innymi na:

a) umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej

b) podnoszenie sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu

c) umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych

d) zapewnianie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu

e) stymulowaniu nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną

f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego możliwości

h) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami Miejski Dom Pomocy Społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Pokrywa również wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

 

W Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” działa  zespół opiekuńczo-terapeutyczny, którego celem jest określenie indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu, opracowanie planów wsparcia i wspólnie z mieszkańcami ich realizacja w kontekście oferowanych przez Dom usług.