Piątek 22 stycznia 2021

Jak zapobiegać zakażeniu

PLAKAT A3 - MZ-1-minipx.jpg (2020-03-13 11:35:36)

Usługi opiekuńcze

12 / 04 / 2011

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych odbywają się za pośrednictwem pracownika socjalnego. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia i liczbę wymaganych godzin usług opiekuńczych oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu. Osoby, których dochód jest niższy niż kryterium dochodowe nie ponoszą odpłatności za świadczone usługi. Natomiast osoby, których dochód jest wyższy za świadczone usługi wnoszą odpłatność zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVI/168/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21.12.2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Pełna odpłatność za 1 godz. Usługi opiekuńczej wynosi 18,00 zł, zaś odpłatność za 1 godz. Specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 21,50 zł natomiast 1 godz. usługi psychologa lub logopedy kosztuje 31,84 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów

z otoczeniem. Szczegółowy zakres przedmiotowy usług opiekuńczych obejmuje:

1. zakupy artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym;

2. przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety, w tym jednego posiłku gorącego;

3. dostarczenie posiłku;

4. pomoc przy spożywaniu posiłku;

5. utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa

domowego, służącego podopiecznemu;

6. utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych;

7. zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka;

8. pranie bielizny osobistej, pościelowej oraz odzieży podopiecznego;

9. dbanie o czystość bielizny osobistej, pościelowej oraz odzieży podopiecznego /oddawanie

do pralni;

10. palenie w piecu, przynoszenie węgla;

11. utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowych przez osobę korzystającą z pomocy:

- wykonywanie porządków bieżących,

- mycie okien (raz na trzy miesiące);

12. organizowanie spacerów;

13. podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań oraz pomoc w zaspakajaniu potrzeb

duchowych (dostarczanie prasy, książek, czytanie, organizowanie kontaktów sąsiedzkich,

zachęcanie do wykonywania robótek ręcznych w/g uznania podopiecznego), podtrzymywanie

kontaktów z otoczeniem i rodziną;

14. załatwianie spraw urzędowych;

15. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept;

16. pomoc w utrzymaniu higieny podopiecznego;

17. prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydawanych pieniędzy;

18. pomoc w dostępie do różnych instytucji.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Szczegółową organizację usług określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

Zobacz także:

 (..2021)
zobacz więcej