Czwartek 09 kwietnia 2020

Pomoc Środowiskowa

11 / 04 / 2011

Świadczenia z Pomocy Społecznej

Akty prawne

Komu przysługuje pomoc

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe (podlegające waloryzacji) i gdy równocześnie zaistnieje jedna z wymienionych poniżej okoliczności:

Pomoc pracownika socjalnego

Każdy człowiek w trudnych sytuacjach życiowych ma problemy w „wyjściu na prostą”. Tak już jest. Aby sobie z nimi poradzić, możesz skorzystać z pomocy pracownika socjalnego.

Pomoc prawna

Porad prawnych udziela się w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Karpackiej 3 w Świętochłowicach (Chropaczów)