Piątek 23 sierpnia 2019

Pomoc Środowiskowa

11 / 04 / 2011
Dział Pomocy Środowiskowej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Zadania Działu Pomocy Środowiskowej:

 1. Działalność opiekuńcza i prowadzenie pracy socjalnej z ludnością zamieszkałą na terenie gminy  Świętochłowice.
 2. Załatwianie spraw bieżących, wpływających z terenu oraz nowelizowanie wywiadów środowiskowych dla wszystkich grup podopiecznych.
 3. Sporządzanie analiz problemów społecznych występujących w rejonie opiekuńczym.
 4. Ustalanie kandydatów na kuratorów dla osób psychicznie chorych na polecenie Sądu.
 5. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami bezpośrednich przełożonych.
 6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej terminowego realizowania zaplanowanych świadczeń.
 7. Rozeznanie i określenie potrzeb socjalnych jednostek, rodzin (wspólnot mieszkaniowych).
 8. Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania stanom powodującym konieczność udzielania świadczeń pomocy społecznej.
 9. Analiza potrzeb socjalnych ludności oraz pomoc w ich zaspokajaniu.
 10. Wnioskowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej:
  • diagnozowanie środowisk,
  • opracowywanie indywidualnych planów pomocy,
  • pomoc materialna w naturze i w usługach,
  • lustracja rodzin zagrożonych patologią oraz w których występuje przemoc,
  • pomoc w uzyskiwaniu alimentów,
  • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji bezrobotnych świadczeniobiorców,
  • współpraca z wszystkimi organizacjami społecznymi, związkowymi i charytatywnymi w zakresie działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy,
  • współdziałanie z placówkami służby zdrowia i pomocy społecznej oraz takimi instytucjami, jak: Policja, Prokuratura, Spółdzielczość Inwalidzka, zakłady pracy w zapewnieniu świadczeń na rzecz osób kwalifikujących się do różnych form pomocy,
  • zastępstwo za pracownika socjalnego wg wskazania koordynatora zespołu.
 11. Informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami,
 12. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach podopiecznych,
 13. Prowadzenie pracy socjalnej z wykorzystaniem „kontraktu socjalnego”,

Analiza skuteczności stosowanych form pomocy i pracy socjalnej,