Piątek 22 stycznia 2021

Programy i Projekty

12 / 04 / 2011

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

Rodzina – bezcenny kapitał

Beneficjentem projektu są Świętochłowice- miasto na prawach powiatu, projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1...

Coby Starzikom żyło sie lepij

Projekt skierowany do mieszkańców Świętochłowic

Nowe szanse i możliwości

Działanie i wsparcie w życiu i na starcie

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Uchwała nr XXIX/347/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 lutego 2013 r. § 1. Przyjmuje się do realizacji Świętochłowicki Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2013 – 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miast Świętochłowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem po...

Program pomocy dziecku i rodzinie

Uchwała Nr LIII/566/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 sierpień 2014r. w sprawie przyjęcia programu „Wsparcie Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w latach 2015-2017”

Program powiadamiania

W roku 2007 Uchwałą nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25.04.2007r. został uchwalony „Program powiadamiania służb ratunkowych przez osoby słabosłyszące i niesłyszące, mieszkańców Świętochłowic”.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020