Sobota 16 stycznia 2021

Coby Starzikom żyło sie lepij

18 / 10 / 2018

logotypy.png (2020-05-28 10:19:14)


„Coby Starzikom żyło sie lepij” – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych– tryb konkursowy

Wartość projektu: 2 083 658,94 PLN

Kwota dofinansowania: 1 937 802,81 PLN

Europejski Fundusz Społeczny: 1 771 110,09 PLN

Cel projektu:

- poprawa sytuacji życiowej,

- wzrost poczucia bezpieczeństwa,

- wzrost uczestnictwa w życiu społecznym i przeciwdziałanie marginalizacji

Działania w projekcie:

- usługi asystenckie (osoby niepełnosprawne)

- usługi opiekuńcze (osoby niesamodzielne)

- usługi sąsiedzkie

- teleopieka

- wsparcie psychologiczne

- wsparcie prawne

- utworzenie Centrum Wsparcia Seniora

Planowane efekty:

- podstawowe i niezbędne potrzeby życiowe są zaspokojone

- jakość codziennego funkcjonowania uległa polepszeniu lub została zachowana na dotychczasowym poziomie

- osiągnięcie i utrzymanie funkcjonowania na optymalnym (tj. najlepszym z możliwych w danych warunkach) poziomie samodzielności i aktywności

Projekt jest skierowany dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Okres realizacji projektu od 01.10.2018r. – 29.12.2021r.

 

Odwiedź naszego Facebooka: fb-icon.png (2020-10-12 13:10:17)

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, pokój 105 lub 106 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00) lub pod numerem telefonu 32/2455104 wew. 40 lub 55.

Projekt skierowany do mieszkańców Świętochłowic