Sobota 06 marca 2021

Centrum Wsparcia Seniora

28 / 05 / 2019

Centrum Wsparcia Seniora.jpg (2019-05-28 09:36:17)

 

Szanowni Państwo,

Proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej, w zakresie sposobu w jaki przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz jakie prawa Panu/Pani przysługują.

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przetwarza dane osobowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41- 600 Świętochłowice, ops(malpka)ops-sw.pl, tel.: 32-2455104 (dalej zwany OPS)

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Państwa Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Kulig- Gęgotek, tel.: 794-153-444, iodo(malpka)ops-sw.pl. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

OPS będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prawidłowej obsługi Centrum Wsparcia Seniora, które powołane zostało na potrzeby projektu „Coby Starzikom żyło sie lepij”- kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od OPS danych osobowych,                                w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Te dane można przykazać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby uczynił to OPS, jednakże tylko o ile takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
  1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

 

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mailowy OPS.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do  otrzymania wsparcia edukacyjno- doradczego w ramach Centrum Wsparcia Seniora.

 

Zobacz także:

REKRUTACJA TRWA NADAL
REKRUTACJA TRWA NADAL (14.03.2019)
rekrutacja cd.
zobacz więcej