Sobota 16 stycznia 2021

Działanie i wsparcie w życiu i na starcie

6 / 12 / 2017

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

 

Wartość projektu: 686 768,04 PLN
Kwota dofinansowania: 638 694,28 PLN


Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji w Świętochłowicach poprzez:

  • stworzenie nowej placówki wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa dla 15 dzieci i młodzieży,
  • działanie grupy wsparcia rodziców mających problemy opiekuńczo-wychowawcze-25 osób,
  • szkolenie specjalistyczne 6 niezawodowych rodzin zastępczych,
  • integrację rodzin objętych asystą rodzinną i środowiska rodzicielstwa zastępczego,
  • wyszkolenie 2 rodzin kandydackich na rodziny zastępcze,
  • szkolenie podnoszące kwalifikacje dla 6 niezawodowych i 2 zawodowych rodzin zastępczych,
  • objęcie asystenturą rodzinną 14 nowych rodzin,
  • poradnictwo specjalistyczne dla 28 rodzina - „Akademia Rodziców” dla 28 rodziców już objętych asystenturą przez OPS,
  • wsparcie 10 dzieci z rodzin objętych asystą oraz 5 umieszczonych w pieczy w zakresie problemów zgłaszanych przez ich rodziców/opiekunów.

 

Okres realizacji projektu od 01.05.2017r. – 30.04.2019r.