Sobota 16 stycznia 2021

Nowe szanse i możliwości

6 / 12 / 2017

logotypy.png (2020-06-10 11:48:21)

„Nowe szanse i możliwości”

Beneficjentem projektu są Świętochłowice- miasto na prawach powiatu, projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach oraz Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Wartość projektu: 1 320 120,00 zł PLN
Kwota dofinansowania UE: 1 254 114,00 PLN

Cel projektu:

Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników/czek projektu z dzielnic Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane.

 

Działania w projekcie:

- utworzenie Programów Aktywności Lokalnej w dzielnicy Chropaczów i Lipiny

- działania środowiskowe

- zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

- realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej

- kursy zawodowe.

Planowane efekty:

- zniwelowanie deficytów w obszarze motywacyjnym, świadomościowym, edukacyjnym

- zmiana stereotypów związanych z barierami podjęcia pracy, aktywności na rzecz najbliższego otoczenia

- nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

- rozwinięcie kompetencji społecznych.

 

 

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. Wsparcie

w ramach projektu zostanie udzielone 80 osobom wyłonionym ze społeczności lokalnej objętej działaniami Programu Aktywności Lokalnej, które przy wykorzystaniu narzędzi aktywnej integracji mają szansę zwiększyć swoją aktywność społeczną i zawodową

Okres realizacji projektu od 01.07.2020 r.-30.06.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, pokój 105 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00) lub pod numerem telefonu 32/2455104 wew. 40.

 

 

Odwiedź naszego Facebooka: fb-icon.png (2020-10-12 13:10:17)


Pliki do pobrania:

Zobacz także:

Coby Starzikom żyło sie lepij
Coby Starzikom żyło sie lepij (18.10.2018)
Projekt skierowany do mieszkańców Świętochłowic
zobacz więcej