Piątek 23 sierpnia 2019

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2018 roku

15 / 03 / 2016

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2018 roku

Realizator programu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Termin przyjmowania wniosków:

1)  W przypadku Modułu I –do 30 sierpnia 2018r.,

2)  W przypadku Modułu II – w dwóch cyklach:

 • pierwszy termin – do 30 marca 2018r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)
 • drugi termin – do 10 października 2018r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2018 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)      Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2)  Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3)  Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

4)  Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresat programu (Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 1:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja narządu ruchu

Obszar A Zadanie nr 2:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej

- dysfunkcja narządu ruchu

Obszar B

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Obszar C

Zadanie nr 2:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie nr 3 i 4:

- stopień niepełnosprawności

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Obszar D:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- aktywność zawodowa

- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

Adresat programu (Moduł II):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II - przerwa w nauce.

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2018 roku – Moduł I:

1) Obszaru A:

a) w Zadaniu nr 1 – 8.000zł,

b) w Zadaniu nr 2 – 2.200 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,

2) Obszaru B:

a) w Zadaniu nr 1:

 • dla osoby niewidomej – 20.000zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku  - 8.000zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000zł,

b) w Zadaniu nr 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

3) Obszaru C:

a) w Zadaniu nr 2 – 3.000 zł,

b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach      i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

c) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,

d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

4) Obszaru D – 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

 

W ramach Modułu II maksymalna kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących półrocza/semestru objętego dofinansowaniem, wynosi:

1)      dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia –  do 1.000zł,

a)      dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony:

- o 700zł, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub w komunikowaniu się, w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej;

- o 500zł, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

- o 300zł, gdy wnioskodawca posiada aktualną/ważną Kartę Dużej Rodziny;

- o 300zł, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie;

- o 300zł, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2017 lub 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

b) wysokość dodatku na pokrycie kosztów kształcenia uzależniona jest
od   postępów w nauce wnioskodawcy i wynosi:

- do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,

- do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku w ramach wszystkich form edukacji n poziomie wyższym,

- do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

- do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – na każdym etapie nauki w przypadku pobierania nauki na studiach II stopnia i studiów doktoranckich.

*Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

2)      dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000zł,

3)      dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000zł będzie możliwe, jeżeli dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza 583zł netto miesięcznie,

*w przypadku wnioskodawców, których dochód na osobę w gospodarstwie domowym przekracza 583zł netto m-nie, decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania opłaty za naukę (czesne) podejmują Pełnomocnicy Zarządu Biura PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii (wraz z uzasadnieniem) realizatora programu.

W przypadku gdy wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów/nauki), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500zł będzie możliwe jeżeli dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza 583zł netto miesięcznie.

4)      W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej:

1. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych obszarach i zadaniach modułu I, wynosząc co najmniej:

a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie 1, Obszaru C, Zadania nr 3 i nr 4,

b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie 1 i Obszaru D,

c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 2.

2. W module II w zakresie kosztów czesnego:

a) 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)

b) 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnego kierunku)

* z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca          w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583zł (netto) na osobę.

2. Środki stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie           w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym, do okresu wlicza się także pomoc udzielona w ramach programów PFRON – STUDENT i STUDENT II

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej – Samodzielna Sekcja ds. Niepełnosprawności ul. Wallisa 4 Świętochłowice, tel.  (32) 770 91 95 lub 96.

 

2_wniosek ON podopieczny.pdf / rozmiar: 672.49 kb
Zasady AS 2018.pdf / rozmiar: 287.09 kb
9b_wkladka Moduł_II.pdf / rozmiar: 186.25 kb
Regulamin AS 2018.pdf / rozmiar: 622.46 kb
Zarządzenie AS 2018.pdf / rozmiar: 191.91 kb
1_wniosek ON pelnoletnia.pdf / rozmiar: 689.16 kb
Zal1 osw_dochody.pdf / rozmiar: 123.52 kb
9a_wkladka obszar D.pdf / rozmiar: 144.68 kb

Zobacz także:

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych (06.12.2017)
Uchwała nr XXIX/347/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 lut...
zobacz więcej