Sobota 06 marca 2021

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

6 / 12 / 2017

Uchwała nr XXIX/347/13

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie: przyjęcia i realizacji Świętochłowickiego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2013 - 2020.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), art. 35a   ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Świętochłowicki Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2013 – 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miast Świętochłowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zobacz także:

Program pomocy dziecku i rodzinie
Program pomocy dziecku i rodzinie (06.12.2017)
Uchwała Nr LIII/566/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 sie...
zobacz więcej