Piątek 22 luty 2019

Projekt „Parasol”

6 / 12 / 2017

Parasol - Program niwelujący skutki marginalizacji społecznej wśród mieszkańców Świętochłowic

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

 

Wartość projektu: 1 495 397,08PLN
Kwota dofinansowania: 1 271 087,52 PLN

 

Celem projektu jest złagodzenie czynników stymulujących proces wykluczenia i marginalizacji społecznej beneficjentów projektu poprzez:

  • usługi aktywnej integracji,
  • usługi zawodowe,
  • usługi  edukacyjne,
  • usługi środowiskowe,
  • usługi zdrowotne.

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem, marginalizacją społeczną, poszukujących pracy, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice oraz korzystających z pomocy i wsparcia tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Okres realizacji projektu od 01.07.2015r. – 31.12.2017r.

Zobacz także:

Coby Starzikom żyło sie lepij
Coby Starzikom żyło sie lepij (18.10.2018)
Projekt skierowany do mieszkańców Świętochłowic
zobacz więcej