Sobota 16 stycznia 2021

Rodzina – bezcenny kapitał

8 / 10 / 2020

logotypyUE.png (2020-10-08 14:38:29)

„Rodzina - bezcenny kapitał”

Beneficjentem projektu są Świętochłowice- miasto na prawach powiatu, projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Wartość projektu: 517 562,50 zł PLN
Kwota dofinansowania: 481 333,12 PLN

Cel projektu:

podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające procesy deinstytucjonalizacji w Mieście Świętochłowice.

Działania w projekcie:

  • doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinna pieczę zastępczą
    w ramach szkolenia „Współpraca z rodzina biologiczną dziecka;
  • szkolenie specjalistyczne rodzin kandydackich na rodziny zastępcze;
  • zwiększenie dostępu do usług społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie pracy z rodziną w formie asystentury rodzinnej;
  • poradnictwo specjalistyczne pod nazwą „Akademia Rodziców” dla rodziców przeżywających trudności w pełnieniu ról rodzicielskich;
  • wsparcie dzieci, w tym z rodzin objętych asystą rodzinną lub umieszczonych
    w pieczy zastępczej w zakresie problemów edukacyjnych z matematyki i języka angielskiego;
  • pomoc rodzin wspierających dla rodzin objętych asystą rodzinną

Planowane efekty:

- wzrost jakości usług oraz ich deinstytucjonalizacji;

- minimalizowanie zjawiska wykluczenia i ubóstwa;

- wzmocnienie pracy z rodziną w formie asystentury rodzinnej oraz rozwój instytucji rodzin wspierających

- wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej;

- wsparcie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych;

- wyrównywanie braków edukacyjnych dzieci oraz poprawa wyników w nauce.

 

 

Projekt skierowany jest do rodzin, osób sprawujących pieczę zastępczą, kandydatów
na rodziców/rodziny wspierające lub zastępcze, dzieci w tym z rodzin objętych asystą rodzinną lub umieszczonych w pieczy zastępczej realizujących obowiązek na poziomie szkoły podstawowej. Wsparcie w ramach projektu zostanie udzielone 223 osobom będącym mieszkańcami Świętochłowic.

Okres realizacji projektu od 01.09.2020r. – 30.04.2022r.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, pokój 105 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00) lub pod numerem telefonu 32 24-551-04 wew. 40.

Biuro rekrutacyjne znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

ul. Bytomska 8, 41-605 Świętochłowice, pokój nr 105, 111
(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00)
tel. 32 34-622-94, 32 34-622-88.

 

Pliki do pobrania: