Wtorek 24 listopada 2020

Świadczenia opiekuńcze - okres zasiłkowy 2020/2021

12 / 04 / 2011

Świadczenia opiekuńcze - okres zasiłkowy 2020/2021

Do świadczeń opiekuńczych zalicza się:

 1. Zasiłek pielęgnacyjny
 2. Świadczenie pielęgnacyjne
 3. Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Aby ubiegać się o świadczenia opiekuńcze należy pobrać, wypełnić oraz złożyć odpowiedni wniosek.

 

Formularze wniosków dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach,  ul. Bytomska 8 (wejście na rogu ul. Bytomskiej i ul. 1-go Maja), tel. 32 346 22 81/83/84/86/87 lub na stronie internetowej: www.ops-sw.pl.

Wniosek można składać w poniedziałki od godziny 7:15 do 16:45 oraz od wtorku do piątku od godziny 7:15 do 14:45 poprzez wrzucenie wypisanego, podpisanego, spiętego lub umieszczonego w kopercie wniosku wraz  z załącznikami do urny znajdującej się przy wejściu na rogu ul. 1-go Maja i ul. Bytomskiej. Wnioski można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściach do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35, ul. Bytomskiej 8, ul. Plebiscytowej 3 lub ul. Wallisa 4 lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie poprzez platformy E-PUAP lub EMPATIĘ.

W przypadku potrzeby skonsultowania się  z pracownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych należy umówić się z Nim telefonicznie pod powyżej wskazanymi numerami telefonu.

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z ustawą- Kodeks rodzinny
i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się na okres zasiłkowy (kolejny od 1.11.2020 -31.10.2021) począwszy od miesiąca,  w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi w okresie zasiłkowym 2020/2021 wynosi 764,00 zł na osobę w rodzinie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

 1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2020/2021 złoży wniosek wraz  z dokumentami w terminie od 01.08.2020 do 31.08.2020 ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2020 następuje do dnia 30 listopada 2020. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01.09.2020 do 31.10.2020 ustalenie prawa do świadczeń  oraz ich wypłata  za miesiąc listopad 2020 następuje do dnia 31 grudnia 2020. Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01.11.2020 do 31.12.2020 ustalenie prawa do świadczeń  oraz ich wypłata następuje do ostatniego dnia lutego 2021.

Specjalny zasiłek opiekuńczy za pozostałe miesiące wypłaca się w okresach miesięcznych nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.

Wymagane dokumenty:

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII

W każdym przypadku:

-poprawnie wypisany WNIOSEK o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,


W przypadku ubiegania się po raz pierwszy o świadczenia lub w przypadku zmian
w dokumentach wniosek oraz:

 

 • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (organ ma możliwość pozyskania orzeczenia samodzielnie).

Dodatkowo:

- w przypadku osiągnięcia przez członków rodziny dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obecnie 2019, formularz zawiera wykaz dochodów, które należy uwzględnić (m.in. alimenty, stypendia, ulga dla dzieci); wysokość dochodów należy udokumentować).

- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji  o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą (za rok 2019), (za wyjątkiem Kancelarii Komorniczej Iwony Ochęduszko  w Chorzowie, z której organ właściwy będzie pozyskiwał zaświadczenia samodzielnie drogą elektroniczną)

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy obecnie rok 2019 (również oddanego w dzierżawę): zaświadczenie gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości podatku rolnego potwierdzający powierzchnię gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy),

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2019,

- kserokopia wyroków orzekających rozwód/ separację/alimenty, dotyczy osób w przypadku których sąd orzekł rozwód, separację lub zasądził alimenty,

- w przypadku, gdy członek rodziny zobowiązany jest do płacenia alimentów na dziecko spoza składu rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku 2019 wraz                                        z wyrokiem zasądzającym alimenty,

- w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny z roku 2019 należy dostarczyć dokumenty stwierdzające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie,  PIT 11 za rok 2019),

- w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku 2019 należy dostarczyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny (np. PIT-11 za rok 2019) oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, decyzje ZUS),

- w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku 2019 i uzyskiwania go w okresie na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

 

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych poprzez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem urlopu wychowawczego, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności  alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy-prawo o szkolnictwie wyższym.

Natomiast poprzez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:  zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 100 ust.1 ustawy –prawo o szkolnictwie wyższym

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Zasiłek

pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

-niepełnosprawnemu dziecku,

-osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

-osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ani uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane zostało na czas określony, w tym przypadku prawo do zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia,

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się w okresach miesięcznych nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za które przyznany został zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wymagane dokumenty:

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE               W FORMIE KSEROKOPII

 • poprawnie wypisany WNIOSEK o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności
  (w przypadku ubiegania się o zasiłek na osobę niepełnosprawną) organ ma możliwość pozyskania orzeczenia samodzielnie
 • kserokopia decyzji przyznającej świadczenia z ZUS (w przypadku pobierania świadczeń z ZUS),

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

-matce albo ojcu,

-opiekunowi faktycznemu dziecka,

-osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy-Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobom legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki  powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje od I 2020 w wysokości 1830 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane zostało na czas określony, w tym przypadku prawo do świadczenia ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne wypłaca się w okresach miesięcznych nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za które przyznane zostało  świadczenie pielęgnacyjne.

 

Wymagane dokumenty:

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE  W FORMIE KSEROKOPII

 • poprawnie wypisany WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, (organ ma możliwość pozyskania orzeczenia samodzielnie)

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

 

 

 

Wypłata przyznanych świadczeń opiekuńczych nastąpi po uprzednim odbiorze przedmiotowej decyzji

 

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Świętochłowicach darmowego konta.

 

Dokumenty do pobrania: tutaj

Zobacz także:

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka okres zasiłkowy 2019/2020 oraz 2020/2021
Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka okres zasiłkowy 2019/2020 oraz 2020/2021 (12.04.2011)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lu...
zobacz więcej
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego okres świadczeniowy 2019/2020 oraz 2020/2021
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego okres świadczeniowy 2019/2020 oraz 2020/2021 (25.06.2019)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 o...
zobacz więcej