Niedziela 12 lipca 2020

Specjalny zasiłek opiekuńczy okres zasiłkowy 2019/2020

25 / 06 / 2019
Aby ubiegać się o świadczenia opiekuńcze należy pobrać, wypełnić oraz złożyć odpowiedni wniosek. Formularze wniosków dostępne są w Dziale świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (pokój 112), tel. 32 346 22 83.

Wniosek można złożyć w godzinach przyjmowania stron działu, tj. w poniedziałki od 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00. Wnioski można także przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z ustawą- Kodeks rodzinny

i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobom legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się na okres zasiłkowy (obecnie 1.11.2019 -31.10.2020) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi w okresie zasiłkowym 2018/2019 wynosi 764,00 zł na osobę w rodzinie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2019/2020 złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie od 01.08.2019 do 31.08.2019 ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2019 następuje do dnia 30 listopada 2019. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01.09.2019 do 31.10.2019 ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc listopad 2019 następuje do dnia 31 grudnia 2019. Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01.11.2019 do 31.12.2019 ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następuje do ostatniego dnia lutego 2020.

Specjalny zasiłek opiekuńczy za pozostałe miesiące wypłaca się w okresach miesięcznych nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.

Wymagane dokumenty:

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII (ORYGINAŁY DO WGLĄDU)

W każdym przypadku:

-poprawnie wypisany WNIOSEK o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

W przypadku ubiegania się po raz pierwszy o świadczenia lub w przypadku zmian

w dokumentach wniosek oraz:

• kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (organ ma możliwość pozyskania orzeczenia samodzielnie).

Dodatkowo:

- w przypadku osiągnięcia przez członków rodziny dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obecnie 2018, formularz zawiera wykaz dochodów, które należy uwzględnić (m.in. alimenty, stypendia, ulga dla dzieci); wysokość dochodów należy udokumentować).

- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą (za rok 2018),

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy obecnie rok 2018 (również oddanego w dzierżawę): zaświadczenie gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości podatku rolnego potwierdzający powierzchnię gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy),

- kserokopia wyroków orzekających rozwód/ separację/alimenty, dotyczy osób w przypadku których sąd orzekł rozwód, separację lub zasądził alimenty,

- w przypadku, gdy członek rodziny zobowiązany jest do płacenia alimentów na dziecko spoza składu rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku 2018 wraz z wyrokiem zasądzającym alimenty,

- w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny z roku 2018 należy dostarczyć dokumenty stwierdzające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, PIT 11 za rok 2018),

- w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku 2018 należy dostarczyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny (np. PIT-11 za rok 2018) oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, decyzje ZUS),

- w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku 2018 i uzyskiwania go w okresie na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych poprzez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303), wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336, oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń, lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczenia alimentów, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust.1 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Natomiast poprzez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Dokumenty do pobrania: tutaj