Niedziela 12 lipca 2020

Zasiłek pielęgnacyjny

25 / 06 / 2019
Aby ubiegać się o świadczenia opiekuńcze należy pobrać, wypełnić oraz złożyć odpowiedni wniosek. Formularze wniosków dostępne są w Dziale świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (pokój 112), tel. 32 346 22 83.

Wniosek można złożyć w godzinach przyjmowania stron działu, tj. w poniedziałki od 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00. Wnioski można także przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

-niepełnosprawnemu dziecku,

-osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

-osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie do 31.10.2019 oraz w wysokości 215,84 zł od 1.11.2019.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ani uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane zostało na czas określony, w tym przypadku prawo do zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia,

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia

o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się w okresach miesięcznych nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za które przyznany został zasiłek pielęgnacyjny.

Wymagane dokumenty:

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII (ORYGINAŁY DO WGLĄDU)

• poprawnie wypisany WNIOSEK o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,

• kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności

(w przypadku ubiegania się o zasiłek na osobę niepełnosprawną) organ ma możliwość pozyskania orzeczenia samodzielnie

• kserokopia decyzji przyznającej świadczenia z ZUS (w przypadku pobierania świadczeń z ZUS),

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Dokumenty do pobrania: tutaj