Piątek 22 stycznia 2021

Świadczenia rodzicielskie

11 / 08 / 2020

Świadczenie rodzicielskie

 

Aby ubiegać się o świadczenie rodzicielskie należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Formularze wniosków dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach,

ul. Bytomska 8 (wejście na rogu ul. Bytomskiej i ul. 1-go Maja), tel. 32 346 22 81/83/84/86/87 lub na stronie internetowej: www.ops-sw.pl.

Wniosek można składać w poniedziałki od godziny 7:15 do 16:45 oraz od wtorku do piątku od godziny 7:15 do 14:45 poprzez wrzucenie wypisanego, podpisanego, spiętego lub umieszczonego w kopercie wniosku wraz z załącznikami do urny znajdującej się przy wejściu na rogu ul. 1-go Maja i ul. Bytomskiej. Wnioski można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściach do budynków Ośrodka Pomocy Społecznejw Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35, ul. Bytomskiej 8, ul. Plebiscytowej 3 lub ul. Wallisa 4 lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie poprzez platformy E-PUAP lub EMPATIĘ.

W przypadku potrzeby skonsultowania się  z pracownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych należy umówić się z Nim telefonicznie pod powyżej wskazanymi numerami telefonu.

 

Wymagane dokumenty

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce albo ojcu (ojcu tylko w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego),
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, w przypadku objęcia opieką prawną dziecka w wieku do ukończeni 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia,
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej w wieku do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia,
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką prawną  dziecka w wieku do ukończeni 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 roku życia,
 • przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką prawną) jednego dziecka,
 • przez okres 65 tygodni w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką prawną) dwojga dzieci
 • przez okres 67 tygodni w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką prawną) trojga dzieci
 • przez okres 69 tygodni w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką prawną) czworga dzieci,
 • przez okres 71 tygodni w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką prawną) pięciorga                      i więcej dzieci.

 

W każdym przypadku:

 

 • WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - poprawnie wypisany (proszę                                o wpisywanie na wniosku nr tel. kontaktowego)

 

Poniższe dokumenty mogą być składane w formie kopii

 • w przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna faktycznego dziecka – zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie
  o przysposobienie dziecka,
 • w przypadku ubiegania się o świadczenie przez rodzinę zastępczą-potwierdzenie posiadania statusu rodziny zastępczej,
 • w przypadku ubiegania się o świadczenie przez osobę, która przysposobiła dziecko-potwierdzenie przysposobienia dziecka.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na  prawo do świadczenia rodzicielskiego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł i wypłaca się je okresach miesięcznych.

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach darmowego konta.

 

Do wniosku o świadczenie rodzicielskie dołączana będzie informacja RODO.

 

Wypłata przyznanego świadczenia rodzicielskiego nastąpi po uprzednim odbiorze przedmiotowej decyzji.

 

Dokumenty do pobrania: tutaj

Zobacz także:

Świadczenie
Świadczenie "Za życiem" (11.08.2020)
Aby ubiegać się o świadczenie „Za życiem” należy pobrać, wypełnić oraz złożyć...
zobacz więcej
ŚWIADCZENIE
ŚWIADCZENIE "DOBRY START" (29.06.2018)
Świadczenie „DOBRY START” Aby ubiegać się o świadczenie „Dobry start” na...
zobacz więcej