Niedziela 12 lipca 2020

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 30.09.2019

12 / 04 / 2011

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019

 

Aby ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Formularze wniosków dostępne są w: Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (pokój 113), tel. 32 346 22 81 lub na stronie internetowej: www.ops-sw.pl.

Wniosek można składać w godzinach przyjmowania stron działu, tj. w poniedziałki od 7:15 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 8:00 do 14:00. Wnioski można także przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub drogą elektroniczną.

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli:

 • egzekucja  alimentów okazała się bezskuteczna,
 • osoba uprawniona nie ukończyła 18 roku życia albo w przypadku nauki
  w szkole lub szkole wyższej – 25 roku życia; w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia z funduszu przysługują bezterminowo,
 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł,
 • osoba uprawniona nie została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • osoba uprawniona do alimentów nie zawarła związku małżeńskiego.

 

Za bezskuteczną uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W każdym przypadku:

 • WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentów za okres ostatnich dwóch miesięcy zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych (albo informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą, albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika za granicą)
 • zaświadczenie komornika sądowego o kwotach alimentów wyegzekwowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub o całkowitej bezskuteczności egzekucji w tym roku (obecnie w roku 2017)

Zaświadczenia Komornika Sądowego składane są w formie oryginałów, pozostałe dokumenty mogą być składane w formie kopii (oryginał do wglądu).

 

 • W przypadku  osiągnięcia przez członków rodziny dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych -oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych w art. 27, art. 30B, art. 30C,art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. alimenty, stypendia, ulga na dzieci)
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2017,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - obecnie rok 2017 (również oddanego w dzierżawę): zaświadczenie gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości podatku rolnego potwierdzający powierzchnię gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,
 • oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami  państwa polskiego w 2017, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • w przypadku gdy członkowie rodziny są zobowiązani wyrokami sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny przekazy lub przelewy pieniężne dotyczące wysokości zapłaconych alimentów w roku 2017 wraz z wyrokiem zasądzającym alimenty
 • dokument potwierdzający utratę / uzyskanie dochodu (np. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy  o dzieło, świadectwa pracy, decyzje ZUS, zaświadczenia z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
 • dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w roku 2018/2019 bądź zaświadczenie o osiągniętym dochodzie w roku 2017, o ile dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego / wysokość utraconego dochodu (np. zaświadczenie pracodawcy, PIT -11, zaświadczenie ZUS).

 

Poprzez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 poz. 1842, 1933, 2169, 2260 oraz z 2017 poz. 60)

Natomiast poprzez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 poz. 1842, 1933, 2169, 2260 oraz z 2017 poz. 60)

 • W przypadku ubiegania się po raz pierwszy o świadczenia lub w przypadku zmian w dokumentach:
  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu  o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,  prawomocne orzeczenie o rozwodzie bądź separacji (w przypadku jego posiadania) lub akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

 • W przypadku jeśli osoba uprawniona ukończyła lub w okresie świadczeniowym ukończy 18 rok życia: -  zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające kontynuację nauki i przewidywany czas jej ukończenia/oświadczenie, a w przypadku, gdy osoba uprawniona zaprzestanie kontynuacji nauki
  - zaświadczenie lub oświadczenie o skreśleniu z listy uczniów lub studentów.

W przypadku:

 • wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny,
 • uzyskania/utraty przez członka rodziny dochodu (również za granicą RP),
 • zmiany miejsca zamieszkania,
 • niepodjęcia lub przerwania nauki w szkole lub szkole wyższej wskazanej we wniosku,
 • umieszczenia członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • wyjazdu członka rodziny poza granicę RP,
 • zawarcia związku małżeńskiego,
 • urodzenia się dziecka,
 • zmian okoliczności potwierdzonych przedstawionymi dokumentami,
 • a także w przypadku innych zmian mogących mieć wpływ na prawo do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  osoba pobierająca lub ubiegająca się o świadczenia jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia
  z funduszu alimentacyjnego.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Wobec dłużników będą ponadto podejmowane działania określone w ustawie.

Prezydent Miasta Świętochłowice jest organem właściwym do rozpatrywania wniosków osób uprawnionych do alimentów posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Świętochłowice.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na  prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Dokumenty do pobrania: tutaj

Zobacz także:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego okres świadczeniowy 2019/2020
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego okres świadczeniowy 2019/2020 (25.06.2019)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 Aby u...
zobacz więcej