Sobota 16 stycznia 2021

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego okres świadczeniowy 2019/2020 oraz 2020/2021

25 / 06 / 2019

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020

Aby ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Formularze wniosków dostępne są w: Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (pokój 113), tel. 32 346 22 81.

Wniosek można składać w godzinach przyjmowania stron działu, tj. w poniedziałki od 7:15 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 8:00 do 14:00. Wnioski można także przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub drogą elektroniczną.

Kryteria ustalania prawa do świadczeń

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli:

• egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna,

• osoba uprawniona nie ukończyła 18 roku życia albo w przypadku nauki

w szkole lub szkole wyższej – 25 roku życia; w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia z funduszu przysługują bezterminowo,

• dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł,

• osoba uprawniona nie została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

• osoba uprawniona do alimentów nie zawarła związku małżeńskiego.

Bezskuteczna egzekucja Za bezskuteczną uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Wymagane dokumenty

W każdym przypadku:

• WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

• zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentów za okres ostatnich dwóch miesięcy zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych (albo informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą, albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika za granicą)

• zaświadczenie komornika sądowego o kwotach alimentów wyegzekwowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub o całkowitej bezskuteczności egzekucji w tym roku (obecnie w roku 2018)

 

Zaświadczenia Komornika Sądowego składane są w formie oryginałów, pozostałe dokumenty mogą być składane w formie kopii (oryginał do wglądu).

 

• W przypadku osiągnięcia przez członków rodziny dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych -oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. alimenty, stypendia, ulga na dzieci)

• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2018,

• w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do funduszu alimentacyjnego - obecnie rok 2018 (również oddanego w dzierżawę): zaświadczenie gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości podatku rolnego potwierdzający powierzchnię gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,

• oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami państwa polskiego w 2018, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

• w przypadku gdy członkowie rodziny są zobowiązani wyrokami sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny przekazy lub przelewy pieniężne dotyczące wysokości zapłaconych alimentów w roku 2018 wraz z wyrokiem zasądzającym alimenty

• dokument potwierdzający utratę / uzyskanie dochodu (np. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, świadectwa pracy, decyzje ZUS, zaświadczenia z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej),

• dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w roku 2019/2020 bądź zaświadczenie o osiągniętym dochodzie w roku 2018, o ile dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego / wysokość utraconego dochodu (np. zaświadczenie pracodawcy, PIT -11, zaświadczenie ZUS).

Utrata lub uzyskanie dochodu

Poprzez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303), wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2019 poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019 poz. 300 i 303), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, 2024, 2245 oraz z 2019 poz. 276 i 447)

Natomiast poprzez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303), rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2019 poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019 poz. 300 i 303), uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, 2024, 2245 oraz z 2019 poz. 276 i 447)

Uwagi

• W przypadku ubiegania się po raz pierwszy o świadczenia lub w przypadku zmian w dokumentach:

odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, prawomocne orzeczenie o rozwodzie bądź separacji (w przypadku jego posiadania) lub akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

• W przypadku jeśli osoba uprawniona ukończyła lub w okresie świadczeniowym ukończy 18 rok życia: - zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające kontynuację nauki i przewidywany czas jej ukończenia/oświadczenie, a w przypadku, gdy osoba uprawniona zaprzestanie kontynuacji nauki

- zaświadczenie lub oświadczenie o skreśleniu z listy uczniów lub studentów.

W przypadku:

• wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny,

• uzyskania/utraty przez członka rodziny dochodu (również za granicą RP),

• zmiany miejsca zamieszkania,

• niepodjęcia lub przerwania nauki w szkole lub szkole wyższej wskazanej we wniosku,

• umieszczenia członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

• wyjazdu członka rodziny poza granicę RP,

• zawarcia związku małżeńskiego,

• urodzenia się dziecka,

• zmian okoliczności potwierdzonych przedstawionymi dokumentami,

• a także w przypadku innych zmian mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  osoba pobierająca lub ubiegająca się o świadczenia jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia

z funduszu alimentacyjnego.

 

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Wobec dłużników będą ponadto podejmowane działania określone w ustawie.

Prezydent Miasta Świętochłowice jest organem właściwym do rozpatrywania wniosków osób uprawnionych do alimentów posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Świętochłowice.

Wysokość świadczenia Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko.

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy w terminie do 31 sierpnia, ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia funduszu alimentacyjnego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, ustalenie prawa i wypłata świadczenia funduszu alimentacyjnego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach darmowego konta.

Wypłata przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi po uprzednim odbiorze przedmiotowej decyzji.

Dokumenty do pobrania: tutaj

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021

Aby ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Formularze wniosków dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (wejście na rogu ul. Bytomskiej i ul. 1-go Maja), tel. 32 346 22 81/83/84/86/87 lub na stronie internetowej: www.ops-sw.pl.

Wniosek można składać w poniedziałki od godziny 7:15 do 16:45 oraz od wtorku do piątku od godziny 7:15 do 14:45 poprzez wrzucenie wypisanego, podpisanego, spiętego lub umieszczonego w kopercie wniosku wraz z załącznikami do urny znajdującej się przy wejściu na rogu ul. 1-go Maja i ul. Bytomskiej. Wnioski można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściach do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35, ul. Bytomskiej 8, ul. Plebiscytowej 3 lub ul. Wallisa 4 lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie poprzez platformy E-PUAP lub EMPATIĘ.

W przypadku potrzeby skonsultowania się z pracownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych należy umówić się z Nim telefonicznie pod powyżej wskazanymi numerami telefonu.

Kryteria ustalania prawa do świadczeń

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli:

 • egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna,

 • osoba uprawniona nie ukończyła 18 roku życia albo w przypadku nauki
  w szkole lub szkole wyższej – 25 roku życia; w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia z funduszu przysługują bezterminowo,

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł,

 • osoba uprawniona nie została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 • osoba uprawniona do alimentów nie zawarła związku małżeńskiego.

Bezskuteczna egzekucja

Za bezskuteczną uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Wymagane dokumenty

W każdym przypadku:

 • WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentów za okres ostatnich dwóch miesięcy zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych (albo informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą, albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika za granicą) (za wyjątkiem Kancelarii Komorniczej Iwony Ochęduszko w Chorzowie)-data wystawienia zaświadczenia powinna być tożsama z datą (miesiącem) złożenia wniosku

 • zaświadczenie komornika sądowego o kwotach alimentów wyegzekwowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub o całkowitej bezskuteczności egzekucji w tym roku (obecnie w roku 2019) (za wyjątkiem Kancelarii Komorniczej Iwony Ochęduszko w Chorzowie)

 

Zaświadczenia Komornika Sądowego składane są w formie oryginałów, pozostałe dokumenty mogą być składane w formie kopii.

 

 • W przypadku osiągnięcia przez członków rodziny dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych -oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. alimenty, stypendia, ulga na dzieci, ulga dla młodych)

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2019,

 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do funduszu alimentacyjnego - obecnie rok 2019 (również oddanego w dzierżawę): zaświadczenie gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości podatku rolnego potwierdzający powierzchnię gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,

 • oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami państwa polskiego w 2019, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

 • w przypadku gdy członkowie rodziny są zobowiązani wyrokami sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny przekazy lub przelewy pieniężne dotyczące wysokości zapłaconych alimentów w roku 2019 wraz z wyrokiem zasądzającym alimenty

 • dokument potwierdzający utratę / uzyskanie dochodu (np. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, świadectwa pracy, decyzje ZUS, zaświadczenia z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej),

 • dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w roku 2020/2021 bądź zaświadczenie o osiągniętym dochodzie w roku 2019, o ile dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego / wysokość utraconego dochodu (np. zaświadczenie pracodawcy, PIT -11, zaświadczenie ZUS).

Utrata lub uzyskanie dochodu

Poprzez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303), wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2019 poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019 poz. 300 i 303), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, 2024, 2245 oraz z 2019 poz. 276 i 447)

Natomiast poprzez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303), rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2019 poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019 poz. 300 i 303), uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, 2024, 2245 oraz z 2019 poz. 276 i 447)

Uwagi
 • W przypadku ubiegania się po raz pierwszy o świadczenia lub w przypadku zmian w dokumentach:
  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, prawomocne orzeczenie o rozwodzie bądź separacji (w przypadku jego posiadania) lub akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.


 • W przypadku jeśli osoba uprawniona ukończyła lub w okresie świadczeniowym ukończy 18 rok życia: - zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej/oświadczenie potwierdzające kontynuację nauki i przewidywany czas jej ukończenia/oświadczenie, a w przypadku, gdy osoba uprawniona zaprzestanie kontynuacji nauki
  - zaświadczenie lub oświadczenie o skreśleniu z listy uczniów lub studentów.


W przypadku:

 • wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny,

 • uzyskania/utraty przez członka rodziny dochodu (również za granicą RP),

 • zmiany miejsca zamieszkania,

 • niepodjęcia lub przerwania nauki w szkole lub szkole wyższej wskazanej we wniosku,

 • umieszczenia członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 • wyjazdu członka rodziny poza granicę RP,

 • zawarcia związku małżeńskiego,

 • urodzenia się dziecka,

 • zmian okoliczności potwierdzonych przedstawionymi dokumentami,

 • a także w przypadku innych zmian mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba pobierająca lub ubiegająca się o świadczenia jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia
  z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość świadczenia

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Wobec dłużników będą ponadto podejmowane działania określone w ustawie.

Prezydent Miasta Świętochłowice jest organem właściwym do rozpatrywania wniosków osób uprawnionych do alimentów posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Świętochłowice.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy w terminie do 31 sierpnia, ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia funduszu alimentacyjnego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, ustalenie prawa i wypłata świadczenia funduszu alimentacyjnego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach darmowego konta.Organ właściwy będzie pozyskiwał zaświadczenia od Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko w Chorzowie samodzielnie, drogą elektroniczną nie ma więc potrzeby udawania się do kancelarii komorniczej po zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów za rok 2019, ani zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji za dwa ostatnie miesiące.

Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego dołączana będzie informacja RODO.Wypłata przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi po uprzednim odbiorze przedmiotowej decyzji.

Dokumenty do pobrania: tutaj

Zobacz także:

Świadczenia opiekuńcze - okres zasiłkowy 2020/2021
Świadczenia opiekuńcze - okres zasiłkowy 2020/2021 (12.04.2011)
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wiek...
zobacz więcej