Środa 19 czerwca 2019

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

29 / 06 / 2018

W 2018 roku rodzice dzieci uczących się po raz pierwszy będą mieli możliwość skorzystania z rządowego wsparcia na zakup wyprawki szkolnej dla dziecka uczącego się w kwocie 300 zł– bez względu na dochody.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje:

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;

2) osobom uczącym się w szkole – raz w roku (ilekroć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”(Dz.U. z 2018 r. poz.1061) jest mowa o szkole - oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie „Dobry start”  nie przysługuje:

1) na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

2) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” wraz z załącznikami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach:

- przy ul. Bytomskiej 8, w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, pokój 111,

- przy ul. Katowickiej 35, w Sekretariacie, pokój 202.

W przypadku ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie  przy ul. Bytomskiej 8, pokój 102.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie do 30 listopada 2018 r., wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku kompletnych wniosków złożonych w miesiącach lipcu i sierpniu rozpatrzenie oraz wypłata świadczenia nastąpi do 30 września danego roku.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie oraz wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” nie będą rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnej, za wyjątkiem decyzji odmownych oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazanego adresu poczty elektronicznej uzyskanie informacji o przyznaniu świadczenia jest możliwe wyłącznie w organie przyznającym to świadczenie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie skutkuje wstrzymaniem wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Informacja o ustaleniu prawa do świadczenia “Dobry start” będzie wysyłana do Państwa drogą elektroniczną z adresu e-mail dobrystart@ops-sw.pl przeznaczonego wyłącznie do przesyłania komunikatu, który nie akceptuje poczty przychodzącej. Prosimy nie odpowiadać na wiadomość wysłaną z powyższego adresy poczty elektronicznej.

Ponadto Śląski Urząd Wojewódzki dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie uruchomił infolinię pod numerem telefonu: 32/606 30 03. Będzie działać do 31 sierpnia 2018r. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart