Czwartek 09 kwietnia 2020

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

29 / 06 / 2018

Aby ubiegać się o świadczenie „Dobry start” należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”.

Formularze wniosków dostępne są w:

Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Bytomska 8 (pokój 112), tel. 32 346 22 83,

sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (pokój 203)

Wniosek można składać w godzinach przyjmowania stron działu, tj. w poniedziałki od 7:15 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 8:00 do 14:00. Wnioski można także przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub drogą elektroniczną.

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE I KOMPLETNE

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w wysokości 300zł:

Rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym rodzicom zastępczym osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko

Osobom uczącym się – raz w roku

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osobą ucząca się kończy 20 lub 24 rok życia. Ponadto w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej, lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie, na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

W każdym przypadku:

WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” - poprawnie wypisany,

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia „Dobry start” wymagają potwierdzenia innym dokumentem, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry strat” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia ”Dobry start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa praz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach darmowego konta.

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku braku wskazanego adresu poczty elektronicznej uzyskanie informacji o przyznaniu świadczenia jest możliwe wyłącznie w organie przyznającym świadczenie „Dobry start”.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Dokumenty do pobrania: tutaj

Zobacz także:

Świadczenie wychowawcze (500 plus) okres świadczeniowy 2019/2021
Świadczenie wychowawcze (500 plus) okres świadczeniowy 2019/2021 (25.06.2019)
Świadczenie wychowawcze - 500 plus -okres świadczeniowy 2019/2021 Aby u...
zobacz więcej
Zasiłek rodzinny okres zasiłkowy 2019/2020
Zasiłek rodzinny okres zasiłkowy 2019/2020 (25.06.2019)
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego -okres zasiłkowy 2019/2020 Aby ub...
zobacz więcej