Piątek 22 stycznia 2021

ŚWIADCZENIE "DOBRY START"

29 / 06 / 2018

Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021 można składać:

- drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 roku (za pomocą bankowości elektronicznej, portalu empatia.mpips.gov.pl oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS),
- od 1 sierpnia 2020 roku w wersji papierowej (szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym).

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2020 roku. Wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Formularze wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start” można pobrać ze strony internetowej www.ops-sw.pl (pobrać należy również druk „RODO – świadczenie Dobry start”).

Szczegóły dotyczące wydawania wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zostaną podane w terminie późniejszym.

 

UWAGA: Wnioski powinny być wypełnione kompletnie. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wniosku w części dotyczącej adresu siedziby szkoły, do której uczęszczać będzie dziecko w roku szkolnym 2020/2021. Częstym błędem jest również niewypełnianie oświadczenia, czy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola lub tzw. zerówki.

 

Biorąc pod uwagę rekomendacje służb sanitarnych i troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zakażenia koronawirusem zwracamy się z prośba, aby w miarę możliwości składać wnioski za pośrednictwem platformy elektronicznej.

 

Świadczenie w ramach programu „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego jednorazowo w wysokości 300 zł na dziecko, według miejsca zamieszkania dziecka lub osoby uczącej się.

Świadczenie dobry start przysługuje:
- rodzicom,
- opiekunom faktycznym,
- opiekunom prawnym,
- rodzinom zastępczym,
- osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
- dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- osobom uczącym się.

Świadczenie  dobry start przysługuje dziecku lub osobie uczącej się do ukończenia 20 roku życia lub do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry strat”.

Wyżnej wymienione świadczenie przysługuje także w przypadku:
- ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba uczącą się kończy 20 rok życia,
- ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba uczącą się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz podejmujące naukę w szkole wyższej.

Wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu br., ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2020 roku.

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku braku wskazanego adresu poczty elektronicznej uzyskanie informacji o przyznaniu świadczenia jest możliwe wyłącznie w organie przyznającym świadczenie „Dobry start”.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (32) 346-27-59 lub (32) 346-27-47.


Dokumenty do pobrania:

 

 

Formularze wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start” można pobrać ze strony internetowej www.ops-sw.pl (pobrać należy również druk „RODO – świadczenie Dobry start”) oraz od 3 sierpnia 2020 r.  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy  ul. Katowickiej 35 (pokój nr 104 na parterze) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek w formie papierowej wraz z podpisaną informacją RODO umieszczony wyłącznie w kopercie można składać od dnia 3 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:15 do 14:45 poprzez wrzucenie go do urny znajdującej się w budynku przy ul. Katowickiej 35 (z tyłu budynku od strony podjazdu dla niepełnosprawnych).

 

Istnieje również możliwość przesłania wniosków papierowych wraz z informacją RODO drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej   ul. Katowicka 35,  41-600 Świętochłowice

 

Wszelkie informacje dotyczące powyższych wniosków znajdują się na stronie internetowej www.ops-sw.pl, można je również uzyskać u pracowników Sekcji Dodatków Mieszkaniowych pod numerami telefonu 32 346-27-47, 32 346-27-59.

 

UWAGA: Wnioski powinny być wypełnione kompletnie. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wniosku w części dotyczącej organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start”, adresu zamieszkania wnioskodawcy, stanu cywilnego wnioskodawcy, obywatelstwa wnioskodawcy oraz dzieci, adresu siedziby szkoły, do której uczęszczać będzie dziecko w roku szkolnym 2020/2021, oraz rodzaju szkoły do której będzie uczęszczać dziecko w roku szkolnym 2020/2021 (np. szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa).

W przypadku ubiegania się o świadczenie „Dobry start” na dzieci urodzone w latach 2011, 2012, 2013 oraz 2014 należy zaznaczyć, czy dziecko w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało do przedszkola lub tzw. zerówki, czy nie będzie uczęszczało do przedszkola ani tzw. zerówki.

Informujemy, iż świadczenie dobry start przysługuje dziecku, które w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało do szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, szkoła dla dorosłych, szkoły policealnej a także dzieci które będą przebywały w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawcze, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewidacyjno-wychowawczym w którym będą kontynuowały naukę.

 

Zobacz także:

Świadczenia rodzicielskie
Świadczenia rodzicielskie (11.08.2020)
Aby ubiegać się o świadczenie rodzicielskie należy pobrać, wypełnić oraz z...
zobacz więcej
Zasiłek rodzinny okres zasiłkowy 2019/2020 oraz 2020/2021
Zasiłek rodzinny okres zasiłkowy 2019/2020 oraz 2020/2021 (25.06.2019)
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego -okres zasiłkowy 2019/2020 Aby ub...
zobacz więcej