Wtorek 21 stycznia 2020

Świadczenie wychowawcze (500 plus) do 30.06.2019r

8 / 03 / 2016

Świadczenie wychowawcze - 500 plus - okres świadczeniowy 2018/2019

Aby ubiegać się o świadczenie wychowawcze należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Formularze wniosków dostępne są w: Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (pokój 115), tel. 32 346 22 86/7, sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
(pokój 203) lub na stronie internetowej:
www.ops-sw.pl.

Wniosek można składać w godzinach przyjmowania stron działu, tj. w poniedziałki od 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00. Wnioski można także przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub drogą elektroniczną.

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na 2 i kolejne dziecko/dzieci:

-poprawnie wypisany WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,

- kserokopia prawomocnego wyroku Sądu orzekającego rozwód/ separację/- dotyczy osób w przypadku których sąd orzekł rozwód, separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka  w przypadku samotnego wychowywania dziecka,

- kserokopia wyroku Sądu w zakresie orzeczenia alimentów w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na 1 i kolejne dziecko/dzieci:

- poprawnie wypisany WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,

- w przypadku osiągnięcia przez członków rodziny dochodów inne niż dochody podlegające opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych: oświadczenie wnioskodawcy o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (2017)- ( m.in. alimenty, stypendia, ulga na dzieci),

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2017,

- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - obecnie rok 2017 (również oddanego w dzierżawę): zaświadczenie gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości podatku rolnego potwierdzający powierzchnię gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,

- kserokopia orzeczenia dziecka o niepełnosprawności bądź znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku jego posiadania), (organ ma możliwość pozyskania orzeczenia samodzielnie),

- kserokopia wyroków orzekających rozwód/ separację/alimenty, dotyczy osób w przypadku których sąd orzekł rozwód, separację lub zasądził alimenty,

- w przypadku, gdy członek rodziny zobowiązany jest do płacenia alimentów na dziecko spoza składu rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku 2017 wraz z wyrokiem zasądzającym alimenty,

- w przypadku ustalenia opiekuna prawnego dziecka – orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w 2017, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny z roku 2017 należy dostarczyć dokumenty stwierdzające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie,  PIT 11 za rok 2017),

- w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku 2017 należy dostarczyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny (np. PIT-11 za rok 2017) oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, decyzje ZUS),

- w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku 2017 i uzyskiwania go w okresie na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

 

Poprzez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.)

Natomiast poprzez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn.. zm.)

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na  prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.  Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Wnioski elektroniczne można składać od 1 lipca.

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach darmowego konta.

 

Wypłata przyznanych świadczenia wychowawczego nastąpi po uprzednim odbiorze przedmiotowej decyzji.


Pliki do pobrania: tutaj


Zobacz także:

Świadczenie wychowawcze (500 plus) okres świadczeniowy 2019/2021
Świadczenie wychowawcze (500 plus) okres świadczeniowy 2019/2021 (25.06.2019)
Świadczenie wychowawcze - 500 plus -okres świadczeniowy 2019/2021 Aby u...
zobacz więcej
Zasiłek rodzinny okres zasiłkowy 2019/2020
Zasiłek rodzinny okres zasiłkowy 2019/2020 (25.06.2019)
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego -okres zasiłkowy 2019/2020 Aby ub...
zobacz więcej