Niedziela 12 lipca 2020

Świadczenie wychowawcze (500 plus) okres świadczeniowy 2019/2021

25 / 06 / 2019

Świadczenie wychowawcze - 500 plus - okres świadczeniowy 2019/2021

Aby ubiegać się o świadczenie wychowawcze należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Formularze wniosków dostępne są w:

  • Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Bytomska 8 (pokój 115), tel. 32 346 22 86/7,
  • sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (pokój 203).

Wniosek można składać w godzinach przyjmowania stron działu, tj. w poniedziałki od 7:15 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 8:00 do 14:00. Wnioski można także przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub drogą elektroniczną.

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, w przypadku opieki naprzemiennej potwierdzonej orzeczeniem sądu każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującej za dany miesiąc świadczenia wychowawczego
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego dziecka
  • opiekunowi prawnemu dziecka
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej

W każdym przypadku:

WNIOSEK  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - poprawnie wypisany,

Poniższe dokumenty mogą być składane w formie kopii (oryginał do wglądu)

  • w przypadku orzeczonego rozwodu lub separacji – kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separacje
  • w przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna faktycznego dziecka – zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
  • w przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna prawnego – orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na  prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.  Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.
Wnioski elektroniczne można składać od 1 lipca.
W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach darmowego konta.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się w okresie świadczeniowym 2019/2021 do dnia 31 maja 2021 r.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawczy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku braku wskazanego adresu poczty elektronicznej uzyskanie informacji o przyznaniu  świadczenia jest możliwe wyłącznie w organie przyznającym świadczenie wychowawcze.
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Dokumenty do pobrania: tutaj

Zobacz także:

ŚWIADCZENIE
ŚWIADCZENIE "DOBRY START" (29.06.2018)
Świadczenie „DOBRY START” Aby ubiegać się o świadczenie „Dobry start” na...
zobacz więcej
Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka okres zasiłkowy 2019/2020
Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka okres zasiłkowy 2019/2020 (12.04.2011)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lu...
zobacz więcej