Wtorek 24 listopada 2020

Świadczenie wychowawcze (500 plus) okres świadczeniowy 2019/2021

25 / 06 / 2019
Aby ubiegać się o świadczenie wychowawcze należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Formularze wniosków dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (wejście na rogu ul. Bytomskiej i ul. 1-go Maja), tel. 32 346 22 81/83/84/86/87 lub na stronie internetowej: www.ops-sw.pl.

Wniosek można składać w poniedziałki od godziny 7:15 do 16:45 oraz od wtorku do piątku od godziny 7:15 do 14:45 poprzez wrzucenie wypisanego, podpisanego, spiętego lub umieszczonego w kopercie wniosku wraz z załącznikami do urny znajdującej się przy wejściu na rogu ul. 1-go Maja i ul. Bytomskiej. Wnioski można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściach do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35, ul. Bytomskiej 8, ul. Plebiscytowej 3 lub ul. Wallisa 4 lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie poprzez platformy E-PUAP lub EMPATIĘ oraz banki.

W przypadku potrzeby skonsultowania się z pracownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych należy umówić się z Nim telefonicznie pod powyżej wskazanymi numerami telefonu.Wymagane dokumenty

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, w przypadku opieki naprzemiennej potwierdzonej orzeczeniem sądu każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującej za dany miesiąc świadczenia wychowawczego

 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego dziecka

 • opiekunowi prawnemu dziecka

 • dyrektorowi domu pomocy społecznej

 

W każdym przypadku:

 

 • WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - poprawnie wypisany (proszę o wpisywanie na wniosku nr tel. kontaktowego)

 

Poniższe dokumenty mogą być składane w formie kopii (oryginał do wglądu)

 

 • w przypadku orzeczonego rozwodu lub separacji – kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separacje

 • w przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna faktycznego dziecka – zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie
  o przysposobienie dziecka

 • w przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna prawnego – orzeczenie sądu opiekuńczego
  o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy w terminie do 30 kwietnia, ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 30 czerwca tego roku. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku w maju spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata nastąpi do 31 lipca tego roku. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w czerwcu, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi nie później niż do 31 sierpnia. Gdy wniosek zostanie złożony w lipcu, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w miesiącu sierpniu danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń następuje do ostatniego dnia października. W pozostałych okresach wykorzystywany jest termin miesięczny.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się w okresie świadczeniowym 2019/2021 do dnia 31 maja 2021 r.

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy można składać od dnia 1 lutego 2021 w wersji elektronicznej, a od dnia 1 kwietnia 2021 w wersji papierowej.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawczy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku braku wskazanego adresu poczty elektronicznej uzyskanie informacji o przyznaniu świadczenia jest możliwe wyłącznie w organie przyznającym świadczenie wychowawcze.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach darmowego konta.

 

Dokumenty do pobrania: tutaj

Zobacz także:

ŚWIADCZENIE
ŚWIADCZENIE "DOBRY START" (29.06.2018)
Świadczenie „DOBRY START” Aby ubiegać się o świadczenie „Dobry start” na...
zobacz więcej
Zasiłek rodzinny okres zasiłkowy 2019/2020 oraz 2020/2021
Zasiłek rodzinny okres zasiłkowy 2019/2020 oraz 2020/2021 (25.06.2019)
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego -okres zasiłkowy 2019/2020 Aby ub...
zobacz więcej