Sobota 26 maja 2018

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

12 / 04 / 2011

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- okres zasiłkowy 2017/2018

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

- okres zasiłkowy 2017/2018

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Aby ubiegać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Formularze wniosków dostępne są w Dziale świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 pokój 112, tel. 32 346 22 82/83 lub na stronie internetowej: www.ops-sw.pl.

Wniosek można złożyć w godzinach przyjmowania stron działu, tj. w poniedziałki od 7:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00. Wniosek można także przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie.

W przypadku złożenia wniosku do 10-tego dnia miesiąca świadczenie wypłacane będzie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca natomiast w przypadku złożenia wniosku po 10-tym dniu miesiąca, świadczenie za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynął wniosek.

Wymagane dokumenty:

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY

DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII

W każdym przypadku:

· poprawnie wypisany WNIOSEK o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,

· oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obecnie 2016, formularz zawiera wykaz dochodów, które należy uwzględnić: wysokość dochodów należy udokumentować),

· zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, iż kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

· wyrok zasądzający alimenty w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

Dodatkowo:

· w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. w roku 2016 (również oddanego w dzierżawę): zaświadczenie gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości podatku rolnego potwierdzający powierzchnię gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy),

· w przypadku, gdy członek rodziny zobowiązany jest do płacenia alimentów na dziecko spoza składu rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku 2016 wraz z wyrokiem zasądzającym alimenty,

· w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

· kserokopia wyroków orzekających rozwód/separację/alimenty, dotyczy osób w przypadku których sąd orzekł rozwód, separację lub zasądził alimenty,

· w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny z roku 2016 należy dostarczyć dokumenty stwierdzające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, PIT 11 za rok 2016),

· w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku 2016 należy dostarczyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. zaświadczenie pracodawcy, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzje ZUS, PIT-11 za rok 2016),

· w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku 2016 i uzyskiwania go w okresie na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych poprzez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń, lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczenia alimentów, utratę świadczenia rodzicielskiego, utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym.

Natomiast poprzez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:

zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach darmowego konta

WYPŁATA PRZYZNANEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA NASTĄPI PO

ODBIORZE PRZEDMIOTOWEJ DECYZJI.

 

 

Zobacz także:

Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny (12.04.2011)
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie prze...
zobacz więcej
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia opiekuńcze (12.04.2011)
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wiek...
zobacz więcej