Niedziela 22 września 2019

Zasiłek rodzinny do 31.10.2019r

12 / 04 / 2011
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego - okres zasiłkowy 2018/2019

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Formularze wniosków dostępne są w Dziale świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (pokój 112), tel. 32 346 22 83 lub na stronie internetowej: www.ops-sw.pl.

Wniosek można składać w godzinach przyjmowania stron działu, tj. w poniedziałki od 7:15 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 8:00 do 14:00. Wnioski można także przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej   w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego (tj. do 31 października) lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy: 18 lat i nie podejmuje dalszej nauki, lub do ukończenia przez dziecko nauki jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 lat, bądź do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuacji nauki przez dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2018/2019 tj. od dnia 01.11.2018 do 31.10.2019 - złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie od 01.08.2018 do 31.08.2018 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2018 następuje do dnia 30 listopada 2018. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01.09.2018 do 31.10.2018 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2018 następuje do dnia 31 grudnia 2018. Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01.11.2018 do 31.12.2018 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2019.

Świadczenia rodzinne za pozostałe miesiące wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Wnioski elektroniczne można składać od dnia 1 lipca 2018.

WNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII

W każdym przypadku:

- poprawnie wypisany wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,

 

- w przypadku osiągnięcia przez członków rodziny dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obecnie 2017, formularz zawiera wykaz dochodów, które należy uwzględnić (m.in. alimenty, stypendia, ulga dla dzieci); wysokość dochodów należy udokumentować),

- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą (obecnie rok 2016)

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy obecnie rok 2017 (również oddanego w dzierżawę): zaświadczenie gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości podatku rolnego potwierdzające powierzchnię gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy).

- kserokopia wyroków orzekających rozwód/ separację/alimenty, dotyczy osób, w przypadku których sąd orzekł rozwód, separację lub zasądził alimenty,

- w przypadku, gdy członek rodziny zobowiązany jest do płacenia alimentów na dziecko spoza składu rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku 2017 wraz z wyrokiem zasądzającym alimenty,

- w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 lat – oświadczenie potwierdzające fakt uczęszczania do szkoły. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej,

- w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny z roku 2017 należy dostarczyć dokumenty stwierdzające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie,  PIT 11 za rok 2017).

- w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku 2017 należy dostarczyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny (np. PIT-11 za rok 2017) oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, decyzje ZUS).

- w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku 2017 i uzyskiwania go w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

 

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych poprzez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń, lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczenia alimentów, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Natomiast poprzez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:  zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art 14a ust.1 d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

dodatek z tytułu urodzenia dziecka

- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, iż kobieta pozostawała pod opieką medyczną (dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu).

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

- zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie  na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy  bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

- zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

- skrócony akt zgonu drugiego z rodziców dziecka, w przypadku gdy drugi z rodziców nie żyje,

- odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka, w  przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne (w przypadku oddalenia powództwa o świadczenia alimentacyjne) orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka w przypadku wydania takiego orzeczenia

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

nie wymaga dodatkowych dokumentów, przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia,

- orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka powyżej 16 roku życia. (organ ma możliwość pozyskać orzeczenia samodzielnie)

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

- nie wymaga dokumentów dodatkowych, przysługuje na dziecko rozpoczynające w szkole nowy rok szkolny

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

1) w związku z zamieszkiwaniem przez dziecko w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub „osoby uczącej się”, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; wymagane:

- zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,

- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,

2)  w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

 

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach darmowego konta.

 

Wypłata przyznanych świadczeń rodzinnych nastąpi po uprzednim odbiorze przedmiotowej decyzji

Zobacz także:

Zasiłek rodzinny od 01.11.2019r
Zasiłek rodzinny od 01.11.2019r (25.06.2019)
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego -okres zasiłkowy 2019/2020 Aby ub...
zobacz więcej
Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (12.04.2011)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lu...
zobacz więcej